Mako Lvl : 40 Sea Stealth Attack Deck/ เด็คเรียวตะ เลเวล 40 กิจกรรมล่องเรืออาณาจักรเปกาซัส

Sea Stealth Attack Deck Mako Lvl 40/ เด็คเรียวตะ เลเวล 40 กิจกรรมล่องเรืออาณาจักรเปกาซัส (Event Set Sail for The Kingdom) + สกิล Mythic Depths เริ่มต้นการดูเอลด้วยการใช้งานการ์ดเวทย์สนาม “Umi”  (เอฟเฟค: เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน 200 ให้แก่ มอนเตอร์เผ่าปลา,สายฟ้า,สัตว์น้ำ ลดพลังโจมตีและพลังป้องกัน 200 ให้แก่ มอนเตอร์เผ่าเครื่องจักรและเผ่าไฟ   Card Amount Effect Hammer Shark x3 เทิร์นละครั้ง เราสามารถลดจำนวนดาวของการ์ดนี้ลงครั้งล่ะ 1 ได้ และเมื่อทำได้ จะสามารถเรียกมอนเตอร์ธาตุน้ำ 3 ดาวหรือน้อยกว่าแบบพิเศษได้ 1 ใบจากในมือ Levia-Dragon – Daedalus x3 เราสามารถส่งการ์ด “Umi” ที่เราควบคุมลงสุสาน … Continue reading Mako Lvl : 40 Sea Stealth Attack Deck/ เด็คเรียวตะ เลเวล 40 กิจกรรมล่องเรืออาณาจักรเปกาซัส