Ectoplasmic Cannon Deck /Arkana Lvl 30

เด็ค Arkana Lvl : 30 / Ectoplasmic Cannon Deck

Card Amount Effect
 

Dark Magician

x3  –

Double Coston

x3 การ์ดนี้สามารถใช้แทนมอนเตอร์ 2 ตัวในการสังเวยเรียกมอนเตอร์ธาตุมืด

Legion the Fiend Jester

x2 ในเทิร์นของเรา สามารถเรียกมอนเตอร์จอมเวทย์ที่ต้องสังเวยมาตั้งโจมตีได้ 1 ตัว ไม่เสียสิทธิ์การลงมอนเตอร์แบบปกติหรือหมอบ (เราจะใช้เอฟเฟคนี้ได้เทรินล่ะครั้ง) ถ้าการ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสาน เราสามารถนำมอนเตอร์ธรรมดาประเภทจอมเวทย์จากในกองหรือในสุสานกลับขึ้นมือ เราสามารถใช้เอฟเฟคของ “Legion the Fiend Jester” ได้เทรินล่ะครั้ง

Malice Doll of Demise

x3 เมื่อเข้า Standby Phase ถัดไปของเราหลังจากที่การ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสานด้วยผลของการ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง จะเรียกแบบพิเศษการ์ดนี้ได้จากในสุสาน

Black Pendant

x3 มอนเตอร์ที่สวมใส่จะได้รับพลังโจมตี 500 เมื่อการ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสาน จะสร้างความเสียหาย 500 แก่ฝั่งตรงข้าม

Dark Room of Nightmare

x1 แต่ละครั้งที่ฝั่งตรงข้ามได้รับความเสียหายจากเอฟเฟคการ์ด ยกเว้นจาก “Dark Room of Nightmare” จะสร้างความเสียหายแก่ฝั่งตรงข้าม 300

Ectoplasm

x2 เทิร์นล่ะครั้ง เมื่อจะจบเทรินของผู้เล่นแต่ล่ะฝั่ง ในเทรินของผู้เล่นนั้นจะต้องเลือกสังเวยมอนเตอร์ที่หงายหน้า 1 ใบ และถ้าทำได้ จะสร้างความเสียหายแก่ฝั่งตรงข้ามเท่ากับครึ่งนึงของพลังโจมตีตั้งต้นของมอนเตอร์ใบนั้น

Infected Mail

x1 เทิร์นล่ะครั้ง เราสามารถเลือกมอนเตอร์ 4 ดาวหรือน้อยกว่าที่เราควบคุมอยู่ มันจะสามารถโจมตีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้โดยตรงในเทิร์นนี้ มอนเตอร์ที่เลือกนั้นจะถูกส่งลงสุสานเมื่อจบ Battle Phase

Spell Shield Type-8

x2 ใช้งานเอฟเฟคได้ 1 อย่าง
– เมื่อมีการ์ดเวทมนตร์ใช้งานโดยเลือกเป้าหมายมอนเตอร์เพียง 1 ใบในสนาม จะยกเลิกการใช้งานนั้นได้ จะทำลายมันทิ้ง
– เมื่อมีการใช้งานการ์ดเวทมนตร์ ส่งการ์ดเวทมนตร์จากในมือเราลงสุสาน 1 ใบ เพื่อยกเลิกการใช้งานนั้น และทำลายมันทิ้ง