คิริว เคียวซึเกะ มาให้ปลดล็อคแล้ว

คิริว(Kalin Kessler)ในร่างปกติเป็นก๊วนเดียวกับยูเซย์ แจ๊สและโครว์ ก่อนที่จะกลายเป็นดาร์ทซิกเนอร์ และเมื่อผ่านเหตุการณ์สู้กันระหว่างซิกเนอร์กับดาร์ทซิกเนอร์แล้วทำให้กลับเป็นคนปกติ 

Kalin Kessler’s skills

Where you can get it?
Skills Details
Lvl 4
Avenger & Doom Dragon
At the beginning of the Duel, add 2 “Infernity Avenger” to your deck. Then, add 1 “Infernity Doom Dragon” to your Extra deck.
ในตอนเริ่มต้นการดูเอล นำการ์ด “Infernity Avenger”2 ใบใส่ในเด็คและนำ “Infernity Doom Dragon” 1 ใบ ใส่ในเอ็กซ์ตร้าเด็ค
Lvl 13
Avenger from the Void
Beginning the Duel with 1 “Infernity Avenger” in your Graveyard. This Skill will not activate if you begin the Duel with a Deck that contains monsters other than Dark monsters.
ในตอนเริ่มดูเอลเราจะมี “Infernity Avenger” 1 ใบ ในสุสาน สกิลนี้จะไม่มำงานหากเราใส่มอนเตอร์ธาตุอื่นนอกจากธาตุความมืดในเด็ค
Lvl20
Wave-Motion Inferno
If you have no cards in your hand, all of your “Infernity” monsters gains 400 ATK.
ถ้าเราไม่มีการ์ดบนมือ มอนเตอร์ “infernity” ของเรา พลังโจมติเพิ่มขึ้น 400
drop
One-Card Wonder
Your starting hand will contain only 1 card. During the Duel, your normal draws in the Draw Phase become 2 cards. This Skill will only active if your begin the Duel with a Deck that has no other monster than Dark monsters.
เริ่มการดูเอลด้วยการ์ดบนมือ 1 ใบ แต่จะจั่วการ์ด 2 ใบ ในแต่ละเทิร์นแทน สกิลนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อในเด็คไม่มีมอนเตอร์ธาตุอื่นนอกจากธาตุความมืด
Infernity Inferno
Can be used on your 2nd turn. Discard up to 2 cards from your hand. Then, send “Infernity” monsters from your Deck to the Graveyard equal to the number of cards you discarded.
สามารถใช้สกิลนิ้ได้ในเทิร์นทิ่ 2 ทิ้งการ์ดจากบนมือ 2 ใบ ส่งมอนเตอร์ทิ่มิชื่อ “Infernity” จากในเด็คลงสุสาน ตามจำนวนการ์ดทิ่ทิ้งจากบนมือ
Fleeting Hand
Can be used when your Life Points are at least 2000 or less than the opponent’s.
Return 1 to 3 cards from your hand to your Deck. Then, apply 1 of the following effects, depending on the number of cards you returned.
● 1 Card:Place 1 “Infernity Archfiend” on top of your Deck from outside of your Deck.
● 2 Cards: Play 1 “Infernity Necromancer” from outside of your Deck.
● 3 Cards: Play 1 “Infernity Launcher” face-up from outside of your Deck.
This Skill can only be used once per Duel.
สามารถใช้สกิลนี้้ได้เมื่อเราไลฟ์พอยต์ต่ำกว่า 2000 หรือต่ำกว่าคู่ต่อสู้
นำการ์ดบนมือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ใบจากบนมือกลับเข้าเด็ค เพื่อใช้งานเอฟเฟค ดังนี้
● 1 ใบ : นำการ์ด “Infernity Archfiend” 1 ใบจากนอกเด็ควางบนใบบนสุดของกองการ์ด
● 2 ใบ : อัญเชิญ “Infernity Necromancer” 1 ใบ จากนอกเด็ค
● 3 ใบ : อัญเชิญ “Infernity Launcher” ในสภาพหงายหน้า จากนอกเด็ค
สกิลนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
I Was Quicker Than You
At the beginning of the Duel, recover the starting player’s Life Point by 2000.
ในตอนเริ่มของการดูเอลเพิ่มไลฟ์พอยต์ผู้เล่น 2000
restart
Can be used after starting hand is distributed. Shuffle all the cards from your hand into the Deck. Then draw the starting hand again
สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อจั่วการ์ดตอนเริ่มเกมแล้ว จะทำการนำการ์ดในมือทั้งหมดกลับเข้ากองแล้วสับใหม่ จากนั้นจั่วการ์ดเริ่มเกมใหม่อีกครั้ง
reload
Can be used turn 5 and onward. Add all cards in your hand to your Deck and shuffle it. Then draw the same number of cards that you added to your Deck. This Skill can only be used once per Duel.
สามารถใช้ได้ในเทิร์นที่ 5 หรือหลังจากนั้น นำการ์โบนมือเราทั้งหมดกลับเข้าเด็ค สับแล้วนำกลับขึ้นมือตามจำนวนการ์ดที่นำกลับเข้าเด็ค สกิลนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวในการดูเอล
LP Boost O
Increases starting Life Points by 5000, reduces hand by 4 card.
เพิ่มไลท์พ้อยเมื่อเริ่มเกม 5000 แต่ลดการ์ดบนมือ 4 ใบ
handless combo
Begin the Duel with 0 starting hand and 1 “Hundred Eyes Dragon” on your side of the field.
เริ่มการดูเอลด้วยการ์ดบนมือเป็น 0 และมี “Hundred Eyes Dragon” 1 ตัว บนสนาม
Draw Sense: Dark
Can be used each time your Life Points decrase by 1500. In the Draw Phase, instead of doing a normal draw, draw a random DARK-Attribute monster.
สามารถใช้ได้ทุกครั้งที่ไลท์พ้อยลดครบ 1500 เมื่อถึงเทรินเราตอนที่จะจั่วการ์ดแบบปกติ จะสุ่มได้รับการ์ดมอนเตอร์ธาตุมืดแทน

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.